top of page

Personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter 

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt. 

Den här informationen syftar till att förklara hur Samtalsmottagningen i Linköping hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till Katarina Berzell.

Personuppgiftsansvarig 

Samtalsmottagningen i Linköping är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med vårdkontakterna mellan dig och oss.

Kontaktuppgifter till Samtalsmottagningen i Linköping är följande:

Adress: Badhusgatan 10, Linköping
Tfn:  070-3516699
e-post: katarina@samtalsmottagningen.nu

 

Ändamål och rättslig grund för behandling

Samtalsmottagningen i Linköping använder de uppgifter du lämnar till oss för att verksamheten ska kunna ge dig en god och säker vård. De används också i det systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Uppgifterna förs under vårdtiden löpande in i journalsystemet. Uppgifterna är också till för att vara en informationskälla för dig som patient.

Den rättsliga grund som Samtalsmottagningen i Linköping har för att behandla dina personuppgifter är att hälso- och sjukvård är en uppgift av s.k. allmänt intresse, det vill säga en verksamhet som är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Legitimerade psykologer är också skyldiga enligt lag att dokumentera vården genom att föra journal (bland annat enligt Patientdatalagen). Samtalsmottagningen i Linköpings verksamhet precis som alla vårdgivare står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion. 

Lagringstid

Samtalsmottagningen i Linköping kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, dvs tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att i vissa fall invända mot behandling. 

Du kan även ha rätt till skadestånd om dina personuppgifter i patientjournalen skulle behandlas i strid med reglerna i Patientdatalagen.

Uppgiftsskyldighet enligt lag 

Reglerna om tystnadsplikt och sekretess finns för att skydda patientens personliga integritet. Att inte lämna ut uppgifter om patienten till obehöriga är en viktig förutsättning för förtroendet för vården. I särskilda fall kan Samtalsmottagningen i Linköping ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter. En sådan uppgiftsskyldighet gäller enligt reglerna i: 

·       Socialtjänstlagen, om ett barn far illa 

·       Socialförsäkringsbalken, när det gäller uppgifter som behövs för beslut i socialförsäkringsärende. 

·       Samtalsmottagningen i Linköping kan meddela polisen för att avvärja överhängande fara för liv, hälsa eller värdefull egendom, 24 kap. 4 § brottsbalken.

Regler om sekretess och säkerhet för uppgifterna

För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder exempelvis i journalen, gäller de regler om tystnadsplikt som följer av Patientsäkerhetslagens bestämmelser. 

Personuppgifter vid besök på hemsidan 

Alla personuppgifter på hemsidan är anonyma och i det fall IP-adress lämnas kommer dessa inte att identifieras till användare. Undantag är det fall besökaren själv fyller i formulär för kontakt. Dessa uppgifter skickas elektroniskt till Samtalsmottagningens e-post. Leder inte detta till en vårdkontakt kommer dessa att raderas. Leder kontakten till vårdkontakt kan det komma att sparas i journalsystem alternativt raderas. 

Rätten att lämna klagomål 

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande Samtalsmottagningen i Linköping behandling av dina personuppgifter.

Uppgifter som krävs enligt lag

Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att vi ska föra in uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar som Samtalsmottagningen i Linköping gör, de planeringar som görs, och de åtgärder som genomförs. Vidare ställs krav på att vi anger vilken information som vi har lämnat till dig som patient, om val av behandlingsalternativ, utfärdade intyg samt ingående och utgående handlingar. 

...

bottom of page